•  Kodumudaiyar Dam
  • Gadana Dam
  •  Nambiyar Dam
  •  Vadakkupachaiar Dam
  •  Ramanadhi Dam
  •  Karuppanadhi Dam
  •  Gundar Dam
  •  Adavinainar Dam